MFA Atolplaza te Lelystad

IMG_0586
IMG_0562
IMG_0576
IMG_0578
IMG_0577
DSCN5879

In multifunctionele accommodatie Atolplaza zijn twee scholen, kinderopvang, sporthal, wijkcentrum en diverse gezondheidszorginstellingen gehuisvest.
Naast het integreren van de installaties in het bouwkundige ontwerp, is in de ontwerpfase met name veel aandacht besteed aan het creëren van een goed binnenklimaat. Er is voor gekozen om enerzijds bouwkundig de zonnewarmte verantwoord te weren middels buitenzonwering, anderzijds is het gebouw voorzien van vloerkoeling om het opwarmen van de ruimten ten gevolge van de hoge bezetting in met name de zomer te voorkomen. Om een goede ventilatie te realiseren is gekozen voor een mechanisch balansventilatiesysteem. Dit systeem is voorzien van warmteterugwinning waardoor de verse toevoerlucht voorverwarmd kan worden alvorens deze ingeblazen wordt in de ruimten
 
energiezuinige installaties
Naast het realiseren van een MFA met een goed binnenklimaat had de gemeente Lelystad ook een duidelijke ambitie ten aanzien van duurzaamheid. In de fase voorlopig ontwerp is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar enerzijds het creëren van een goed, verantwoord binnenklimaat en anderzijds naar een duurzame installatieopzet. In deze haalbaarheidsstudie is met name gekeken naar de meerinvesteringskosten in relatie tot het exploitatievoordeel gedurende het gebruik van het gebouw.
Ook ten aanzien van het elektraverbruik zijn er energiebesparende voorzieningen toegepast. Zo wordt er op diverse plaatsen in het gebouw de verlichting geschakeld middels aanwezigheidsmelders. Tevens zijn een groot deel van de armaturen voorzien van een daglichtregeling. Indien er vanaf buiten voldoende daglicht naar binnen komt, schakelen de armaturen automatisch uit om energie te besparen. Tenslotte wordt op strategische plaatsen in de installaties het energieverbruik gemeten, zodat op basis van deze gegevens bewust met het energieverbruik omgegaan kan worden.
 
energieverbruik
De energieprestatiecoëfficiënt is een belangrijk middel om de energiezuinigheid van het bouwkundig en installatietechnische ontwerp te kwalificeren. De energieprestatiecoëfficiënt voor MFA Atolplaza komt uit op 0,748. Overeenkomstig Frissen scholen klasse B is dit een EPC-resultaat dat 25% lager is dan het wettelijk kader.
 
flexibiliteit
Omdat het daarnaast wenselijk is om bepaalde ruimten multifunctioneel te gebruiken is in een vroegtijdig stadium gekeken naar de verschillende bezoekersstromen. Met name bij de 2 aanwezige scholen bleek het niet wenselijk dat bezoekers op bepaalde tijden (onder lesuren) zomaar de school in konden lopen. Dit heeft geleid in een bepaalde zonering van het gebouw, waarbij bepaalde gebieden in het normale gebruik vrij toegankelijk zijn en andere gebieden zijn middels elektrotechnische voorzieningen niet vrij toegankelijk, terwijl ten aanzien van brandveiligheid bijvoorbeeld wel voldaan dient te worden aan vereiste ontvluchtingsmogelijkheden bij een calamiteit.
 
geluidisolatie
Om onder andere de vrije toegankelijkheid van de multifunctionele ruimten te waarborgen bleek het wenselijk om de sportzaal op de 1e verdieping te situeren. De sportzaal kwam daardoor boven een aantal klaslokalen te liggen. Om te voorkomen dat in de onderliggende klaslokalen geluidsklachten ontstaan zijn in overleg met de architect diverse bouwkundige akoestische voorzieningen gedimensioneerd. Akoestische gezien was het wenselijk om een volledige doos-in-doos constructie te maken, maar aangezien de sportzaal deels uitkraagt leidde dit met name constructief tot enorme kosten. Om deze kosten te reduceren is uiteindelijk de sportzaalvloer opgelegd op trillingsdempers en zijn de scheidingswanden uitgevoerd in relatief lichte materialen waarin wel voldoende akoestische ontkoppeling gerealiseerd is. Voor de wandafwerking is gekozen voor een robuuste beplating die tevens geluidabsorberend werkt om een goede ruimteakoestiek in de sportzaal te realiseren.
 

MFA Atolplaza te Lelystad
gemeente Lelystad
Categorieën: Duurzaamheid, Onderwijs, Wonen,

architect: Jeanne Dekkers Architectuur
projectmanagement: Triacon BV
oppervlakte: ca. 9.000 m² 
 


\