Nelissen - Een groep mensen in een gebouw met veel glas

energielabels

Expertises

expertises

BENG (Bijna energieneutraal) per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen (zowel woning- als utiliteitsbouw) voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Vanaf dat moment vervalt de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Er is dan nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor alle nieuwbouw en bestaande bouw.

Naar schatting heeft nog meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen label D t/m G, hier ligt dus nog een hele uitdaging om deze gebouwen voor die tijd energiezuiniger te maken.

Wat betekent dit voor uw gebouw? Welke maatregelen moeten genomen worden en wanneer? Het jaar 2023 lijkt misschien ver weg, maar het uitstellen van maatregelen is financieel gezien wellicht niet de beste keuze. Wij kunnen u adviseren en samen een plan opstellen om het vereiste energielabel C in 2023 te behalen. Hiervoor inventariseren we de bestaande situatie van uw (kantoor)gebouw en berekenen we het huidige energielabel. Daarmee bepalen we de meest logische maatregelen die getroffen moeten worden. Hierbij houden we rekening met natuurlijke vervangmomenten van gebouw- en installatieonderdelen in de nabije toekomst (op basis van een meerjarenonderhoudsplanning). Daarnaast is het zinvol om te kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden, aangezien die er wellicht in de toekomst niet meer zijn. Het is daarnaast niet alleen belangrijk te focussen op 2023, maar al vooruit te kijken naar de label-eis voor het jaar 2030.

Methodiek

De energieprestatie van gebouwen wordt gemeten aan de hand van 3 indicatoren:

 • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Naast de BENG indicatoren geldt er voor woningen nog een extra eis: TOjuli. TOjuli is een indicator voor het risico op oververhitting.

Er moet aan alle BENG eisen worden voldaan, dit vraagt om een integrale benadering waarbij bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan.

Nelissen Ingenieursbureau is gediplomeerd voor alle BENG berekeningen: detail- en basismethode, woningbouw en utiliteitsbouw. De betreffende certificaten zijn hieronder te downloaden:

Subsidieregeling

De investering voor het implementeren van energiebesparende maatregelen kan door de subsidieregelingen op (korte) termijn terugverdiend worden. Met bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek kan een belastingvoordeel op de vennootschapsbelasting behaald worden. Hiermee kan tot 11% bespaard worden op de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen.

Energielabels en maatwerkadvies

Energieleveranciers overtuigen u graag van de enorme energiebesparingen en korte terugverdientijden van energiebesparende en -producerende producten, maar is dat allemaal wel echt zo rendabel? Er zijn vele factoren die invloed hebben op een mogelijke besparing; wat bij het ene gebouw leidt tot een forse verlaging van de energierekening, kan bij het andere gebouw verspilling van vermogen zijn. Een onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van uw gebouw(en), biedt inzicht in het huidige energieverbruik. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren over de maatregelen die daadwerkelijke energie besparen en op termijn geld kunnen opleveren.

Bekijk alle certificeringen

Nelissen - Een hand wijst naar een blauwdruk

toetsen bouwplan

Expertises

expertises

Wij toetsen het ontwerp binnen het ontwerpteam al vanaf de vroege ontwerpfase op de uiteenlopende eisen uit het Bouwbesluit. Groot voordeel is dat wij de disciplines installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid onder één dak hebben.

Daardoor zijn we in staat over de grenzen van de verschillende disciplines heen te kijken, en de consequenties van bijvoorbeeld functiewijzigingen voor alle disciplines te overzien.

Voor alle onze projecten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, toetsen wij of voldaan wordt aan de wettelijke eisen op o.a. de volgende gebieden: veiligheid (brand), gezondheid, energiezuinigheid en installaties. Indien niet aan de eisen voldaan wordt, kunnen wij gelijkwaardigheidsberekeningen maken, die als aanvulling op de bouwaanvraag worden ingediend.


Nelissen - Een rekenmachine en liniaal op een tafel

adviseren van idee tot gebruik

Expertises

expertises

Het beheersen van comfort en behaaglijkheid begint met het ontwerpen van een bouwfysisch goed gebouw. In nauw overleg met architect en constructeur ontwikkelen we een optimaal en integraal (gevel)ontwerp, waarin installaties en bouwfysische voorzieningen slim zijn geïntegreerd.

Om een goed binnenklimaat te realiseren is een afgestemd samenspel vereist tussen de bouwkundige schil (zoals het voorkomen van koudeval, het weren van extreme zoninstraling waarbij de daglichtbeleving overeind blijft, het benutten van de thermisch werkzame massa, de geluidwering van de gevel) en een passende klimaatinstallatie. Door het toepassen van te openen delen kan, gebruikmakend van de aanwezige thermische thermiek, de overtollige warmte eenvoudig en energiezuinig afgevoerd worden.

Naast een goed bouwfysisch gebouw staan wij voor een zorgvuldige toevoeging van installaties, daar waar nodig. We zijn er dan ook van overtuigd dat installaties nooit een bouwfysisch slecht gebouw kunnen compenseren. Grote klimaatverschillen tussen werkplekken en verblijfsruimten, die ten gevolge van grote glasvlakken ontstaan, moeten dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Een uitgekiend samenspel tussen de bouwfysisch adviseur, architect en installatieadviseur is daartoe een vereiste.

In het ontwerpproces gaan we van concept naar detail en van voorlopig ontwerp tot contractstuk. Voor ons betekent dit dat onze adviezen per fase gedetailleerder en specifieker worden. Wanneer de werkzaamheden in uitvoering gaan, beschikken wij over goed opgeleide adviseurs, die dit traject moeiteloos kunnen begeleiden. Gedurende de realisatie van het gebouw zelf zullen we bouw- en werkvergaderingen bijwonen om het proces goed te laten verlopen, de kwaliteit te borgen en kennis toe te voegen daar waar noodzakelijk. Wij zullen voor de oplevering een goede controle doen van de installaties zodat de opdrachtgever met een goed gevoel de installatie kan overnemen. Bovendien blijven wij ook graag na oplevering betrokken, immers dan gaat de onderhouds- en beheertrein pas lopen.


Nelissen - Een ruimte met tafels en stoelen

onderhoud en exploitatie

Expertises

expertises

Het onderhouden van een gebouw is een taak die niet onderschat moet worden. Gebruikers realiseren zich vaak niet dat de echte inspanning pas begint op het moment dat het nieuwe of gerenoveerde gebouw in gebruik is genomen.

Het gaat hier niet om de eigen inspanningen, maar het werk dat verzet moet worden om alle moderne technieken optimaal te laten functioneren. Het is maar de vraag of die verantwoordelijkheid bij de gebruiker zelf  moet liggen. Een gedegen advies bij de aanbesteding van onderhoud van een gebouw zorgt ervoor dat het gebouw door de juiste partij onderhouden wordt, zodat de gebruiker haar volledige focus kan richten op haar eigen activiteiten.

Binnen ons bureau hebben wij onze eigen expertise zowel op het gebied van onderhoud van het gebouw, als voor het uitbesteden van het beheer van de installaties, dat bij één of meerdere partijen ondergebracht kan worden. Dit kan variëren van basis periodiek onderhoud tot volledige outsourcing van onderhoud en energiemanagement. We adviseren zowel voor nieuwbouwtrajecten als gebouwen die al langere tijd in gebruik zijn.

We starten ieder traject met een persoonlijk gesprek om de wensen inzichtelijk te maken en begeleiden de gebruiker gedurende het gehele proces. Vanwege de diversiteit binnen ons bureau kunnen wij u altijd  het best passende alternatief bieden, met inachtneming van de bestaande wet & regelgeving en de laatste technologische ontwikkelingen.

Onder onderhoud/exploitatie vallen meerdere disciplines, zoals:

 • ontwikkeling onderhoudsvisie en implementatie duurzaamheid
 • duurzame meerjarenonderhoudsplannen cf. NEN 2767 en RVB-Boei op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig gebied
 • due diligence en audits
 • aanbestedingen en onderhoudsscansLCC(Life cycle costing) en TCO (total cost of ownership) berekeningen

Nelissen - Een persoon die voor een smartboard staat

simulaties

Expertises

expertises

Iedere situatie is anders, en in het merendeel van de gevallen kan op basis van onze expertise, aangevuld met berekeningen, een gedegen advies gegeven worden. Er zijn echter ontwerpen die vragen om meer inzicht of complexe rekenmodellen om de gebruikssituatie in beeld te brengen.

Onderwerpen waar dit voor geldt zijn o.a. ruimte-akoestiek, daglicht, temperatuur in de ruimte en temperatuurverloop in bouwkundige constructies. We hebben hiervoor diverse programmatuur tot onze beschikking, zoals CATT-acoustic, Radiance, Vabi-elements, en Trisco/Voltra. Wij rekenen niet om het rekenen, maar gebruiken deze simulaties om voor de gebruiker een goed en begrijpelijk beeld van de uiteindelijke situatie te creëren.

Onder het thema simulaties vallen de volgende onderwerpen:

 • akoestische simulaties
 • daglicht en bezonningssimulaties
 • temperatuuroverschrijdingsberekening

Nelissen - Een groep mensen werkend in een balkontuin

certificering duurzaamheid

Expertises

expertises

Duurzaamheid gaat verder dan energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Wij hebben de expertise in huis om verdere verduurzaming in de vorm van een BREEAM-certificering, NTA8800-advisering/energielabels en subsidiemogelijkheden voor u te verzorgen. Hiervoor beschikken wij over gecertificeerde BREEAM-NL experts nieuwbouw en renovatie / BREEAM-NL assessors nieuwbouw en renovatie.

We kunnen een verkennende QuickScan uitvoeren, waarin we de praktische, technische en financiële  haalbaarheid van de duurzaamheidsambitie toetsen. Doorgaans stellen we daartoe een creditlijst op, waarin we een eerste verkenning overzichtelijk presenteren. Ook aanvullende advisering inzake GPR, WELL Building, Smart Building en Natuurinclusief Bouwen zijn optionele adviesdiensten die we voor u kunnen verzorgen, zodat we u in staat kunnen stellen te komen tot een gezond, functioneel en exploitatie-optimaal gebouw. Tot slot kunnen we u ook na tijdens en na realisatie ondersteunen, bijvoorbeeld door het verrichten van geluidsmetingen, comfortmetingen, installatie performance checks en energiemonitoring.

Bekijk alle certificaten

Nelissen - Een groep mensen aan een tafel met notitieboekjes

adviseren contracten

Expertises

expertises

Al tijdens de ontwerpfase denken we na over het onderhoud en vervangbaarheid van installatiedelen, waarbij we onze afdeling onderhoud en beheer betrekken. Componentkeuze, fabrikaatkeuze, maar ook onderhouds- en levercontracten met leveranciers en onderhoudspartijen en het op voorraad houden van bedrijfskritische onderdelen zijn zaken die de gebruikscontinuïteit in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden.

Nelissen heeft haar eigen afdeling Beheer en Onderhoud die de opdrachtgever kan bijstaan bij de te maken keuzes. Zo kunnen we u ook na oplevering van dienst zijn: het begeleiden van meerjarenonderhoudscontracten, beoordelen van gepleegd onderhoud en managing en monitoring van het energieverbruik en installatieprestaties zijn aanvullende diensten die we kunnen verlenen, en waarmee we de lange termijn prestaties van de installatie kunnen garanderen.


Nelissen - Een kamer met een groot dakraam

3D modelleren

Expertises

expertises

Ontwerpen in een 3D (Revit) model

Wij werken al geruime tijd (meer dan 10 jaar) met BIM. Van grof naar fijn wordt dit model steeds gedetailleerder.

Door wekelijkse uitwisseling van de deelontwerpen en het samenvoegen in één model vormt dit een basis voor integraal ontwerpen. Omdat wij de combinatie van ervaren adviseurs en ervaren Revit modelleurs al vanaf het prille begin inzetten, zijn wij van mening dat we integraliteit optimaal tot haar recht kunnen laten komen. Door de vele BIM-projecten die we al gerealiseerd hebben, hebben wij een uitgebreide ervaring opgebouwd. Hierdoor kunnen we snel en flexibel inspelen op de verschillende werkwijzen van de complementaire ontwerpdisciplines en zijn we bekend met de laatste software programmatuur. We gebruiken we 3D BIM- en simulatiemodellen om ontwerpinformatie inzichtelijk en intuïtief tussen projectpartners uit te wisselen. Het samenwerken tijdens het ontwerp- en realisatieproces wordt hierdoor optimaal gefaciliteerd en de impact van ontwerpwijzigingen zijn real-time inzichtelijk te maken.


circulair bouwen

Expertises

expertises

Circulariteit wordt steeds belangrijker bij de verduurzaming van onze ontwerpen en projecten. In het concept van circulair bouwen bestaat geen afval.

Er wordt zo efficiënt mogelijk omgegaan met grondstoffen, onderdelen en producten. Hierin wordt hergebruik gemaximaliseerd en waardevermindering geminimaliseerd. We passen daarvoor onze ‘Circular Design Strategy’ toe. Op basis van een omgevingsanalyse, opnames ter plaatse en gesprekken met de gebruikers bepalen we waar qua circulariteit de meeste meerwaarde is te behalen: het verlengen van de levensduur, exploitatieverbetering en het demontabel/herbruikbaar maken van gebouw-/installatiedelen zijn daar aspecten in.

Een mooi referentieproject van een volledige circulair gebouw is het nieuwe hoofdkantoor van Cure in Eindhoven.


Nelissen - Een rode bank in een kamer met meetapparatuur

meten

Expertises

expertises

”Meten is weten”

Dit wordt vaak niet voor niets gezegd. Wij voeren metingen uit bij de oplevering om te controleren of het gebouw voldoet aan alle gestelde eisen.

Daarnaast zijn metingen bij klachten bijzonder nuttig om de omvang van het probleem vast te stellen en op basis daarvan maatregelen te nemen. Wij voeren zowel akoestische als bouwfysische en installatietechnische metingen uit. Zo zijn er controlemetingen, waarbij de resultaten van de metingen worden afgezet tegen de geldende eisen, als ook diagnostische metingen, die vaak uitgebreider zijn om zo de oorzaak van een afwijking vast te stellen. Door ‘’te meten en te weten’’, is het mogelijk om maatregelen te adviseren en uit te voeren.

Deelgebieden meten:

 • verlichtingsmetingen
 • geluidmetingen (lucht- en contactgeluidisolatie, trillingen, galm)
 • thermografisch onderzoek
 • metingen comfort en binnenmilieu